«Κόμβος Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο, Κρήτη» (Υποέργο 13) και «Επέκταση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο)» (Υποέργο 5) του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε τμήματα, για το έργο «Κόμβος Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο, Κρήτη» (Υποέργο 13) και «Επέκταση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο)» (Υποέργο 5) του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓEΚ, υπ’ αριθμ. Πρωτ. 95340/17.10.2023 Απόφαση, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174646 της Δράσης με ID 16624 του ΙΤΕ με κωδ. αριθ. 2023ΤΑ01900014 και 2023ΣΕ01320003 στο ΠΔΕ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ –NextGenerationEUμε κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης για το Τμήμα Α «ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ» (ΥΠΟΕΡΓO 13): 20.144.085,48 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και CPV 45210000-2, 45214000-0, 71320000-7, & για το ΤΜΗΜΑ Β «Επέκταση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο)» (Υποέργο 5): 667.491,09 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και CPV 45210000-2, 45453100-8, 71320000-7.

Προσφορές υποβάλονται στο Συστημικό Αριθμο ΕΣΗΔΗΣ:ΤΜΗΜΑ Α 204349, ΤΜΗΜΑ Β: 204350 στην πύλη ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα www.promitheus.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ YE 13-5

espd-request-v1 ΥΕ 13 ΤΜΗΜΑ Α

espd-request-v1 ΥΕ 5 ΤΜΗΜΑ Β

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΕ 13 ΤΜΗΜΑ Α

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΕ 5 ΤΜΗΜΑ Β