Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΘΕΣΗ: IMS\KRIPIS\POLITEIA\PostDoc3

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία και έμφαση στην εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων για την διασκόπηση αρχαιολογικών χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας β' κύκλου για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β΄ κύκλου/υποψήφιο διδάκτορα στον τομέα της νεότερης ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας α΄ κύκλου για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «OTTPOL – A History of Early Modern Ottoman Political Thought, 15th to Early 19th Centuries»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια α΄ κύκλου στον τομέα της Τουρκολογίας.

Διαβάστε περισσότερα
Search for a postgraduate student for research collaboration "Greek History of Innovation (ELISTOKINO)"

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας α' κύκλου για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας α' κύκλου για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\KRIPIS\PEFYKA\PostDoc1

ΘΕΣΗ: IMS\KRIPIS\PEFYKA\PostDoc1

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Γεωλογία ή Επιστήμες Γης και αντικείμενο Δορυφορική Τηλεπισκόπιση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα