Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
POST: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Phd1 Phd candidate with Graduation Degree (BA) in Archaeology and First Class M.A. in Byzantine Archaeology with specialization in Early Byzantine period.

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Phd1 Υποψήφιος διδάκτορας με πτυχίο Αρχαιολογίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην αρχαιολογία της πρωτοβυζαντινής περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Phd2 Phd candidate with Graduation Degree (BA) in Archaeology and First Class M.A. in Byzantine Archaeology with specialization in Byzantine fortifications.

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Phd2 Υποψήφιος διδάκτορας με πτυχίο Αρχαιολογίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη βυζαντινή οχυρωτική.

Διαβάστε περισσότερα
ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Phd3 Phd candidate with Graduation Degree (BA) in Archaeology and Master of Science (M.Sc.) in Information Systems and Management of Cultural Resources

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Phd3 Υποψήφιος διδάκτορας με πτυχίο Αρχαιολογίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Συστήματα πολιτισμικών πληροφοριών και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\AncientCity\PostDoc1 Post Doc Researcher with PhD in Archaeology and Mediterranean Archaeology specialized in spatial and Architectural attributes of urban environments and settlements

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\AncientCity\PostDoc1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία με ειδίκευση στην Αρχαιολογία της Μεσογείου και αντικείμενο την Χωρική /Αρχιτεκτονική Ανάλυση Αστικών πόλεων και οικισμών

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\AncientCity\PostDoc2 Post Doc Researcher with PhD in Archaeology specialized in Landscape Archaeology

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\AncientCity\PostDoc2 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία και ειδίκευση στην Αρχαιολογία Τοπίου.

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\AncientCity\PostDoc3 Post Doc Researcher – Geoscientist with PhD in Earth and Environmental Sciences.

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\AncientCity\PostDoc3 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Γεωεπιστήμονας με Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Γης και Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\AncientCity\PostDoc4 Post Doc Researcher with PhD in one of the following topics: geoscience, geoinformatics, applied geophysics, geology, archaeology.

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\AncientCity\PostDoc4 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα: γεωεπιστήμη, γεωπληροφορική, εφαρμοσμένη γεωφυσική, γεωλογία, αρχαιολογία.

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\PostDoc3 Post Doc Researcher with PhD in one of the following topics: geoscience, geoinformatics, applied geophysics, landscape archaeology

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\PostDoc3 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα: γεωεπιστήμη, γεωπληροφορική, εφαρμοσμένη γεωφυσική, αρχαιολογία τοπίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN»

To Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος (GeoSat ReSeArch) του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, προκηρύσσει μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN» συνολικής διάρκειας 3 μηνών.

Διαβάστε περισσότερα