Πλήρωση μιας (1) θέσης βοηθού έρευνας (research assistant)του έργου ERC Consolidator Grant 2018 GA 818791 – RICONTRANS

Αρ. πρωτ. 8256

Με ΑΔΑ: 6Β3Φ469ΗΚΥ-ΩΝ5

Λήψη αρχείου

Aίτηση