Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
A multi-technique approach, based on mobile/portable laser instruments, for the in-situ pigment characterization of stone sculptures on the island of Crete dating from Venetian and Ottoman period