Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εικόνες μοσχόβικαις…, ευμορφώτατα πράγματα