Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Eloquence in Context: Şa'bânzâde Mehmed Efendi's (d. 1708-1709) Münâzara-ı Tiğ u Kalem and 'the People of the Pen' in Late Seventeenth Century Ottoman Empire