Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Από τα ορυκτά για το Γ΄ Ράιχ στα ορυκτά για την «άμυνα της Δύσεως». Η εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, 1941-1966