Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ebu’s-su’ud

M. Sariyannis, “Ebu’s-su’ud”, στο M. Sgarbi (επιμ.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (Springer 2015).

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης