Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Introduction, Halcyon Days in Crete IX
ISBN: 978-960-524-553-5

M. Sariyannis, “Introduction”, στο M. Sariyannis (επιμ.), Political Thought and Practice in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete IX: A Symposium Held in Rethymno, 9-11 January 2015, Rethymno: Crete University Press, 2019, xv-xxix.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης