Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Mermaid Allusions and Star Promotion in the Greek Video-Film Gorgona (1987)

Panayiota Mini, “Mermaid Allusions and Star Promotion in the Greek Video-Film Gorgona (1987),” Shima: The International Journal of Research Into Island Cultures (special issue: Mercultures II), vol. 15, no.2 (2021): 110-124.

  • Παναγιώτα Μήνη