Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Markus Zimmermann, ‘Zum Verhältnis von Inschrift und Bild am Beispiel von Grabdenkmälern der römischen Kaiserzeit’, A. Eich (ed.), Inschriften edieren und kommentieren. Beiträge zur Editionspraxis, -methodik und –theorie, Berlin: Walter de Gruyter (2022), 75-98.

  • Markus Zimmermann