Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Etude comparative de 2 méthodes outillées pour la construction de terminologies et d’ontologies

Maria Papadopoulou, S. Desprès & C. Roche, ‘Etude comparative de 2 méthodes outillées pour la construction de terminologies et d’ontologies’, TOTh 2019. Terminology & Ontology: Theories and Applications, Chambéry (2020), 37-54.

  • Μαρία Παπαδοπούλου