Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας α΄ κύκλου για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «OTTPOL – A History of Early Modern Ottoman Political Thought, 15th to Early 19th Centuries»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια α΄ κύκλου στον τομέα της Τουρκολογίας.

Διαβάστε περισσότερα
Search for a postgraduate student for research collaboration "Greek History of Innovation (ELISTOKINO)"

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας α' κύκλου για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας α' κύκλου για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\KRIPIS\PEFYKA\PostDoc1

ΘΕΣΗ: IMS\KRIPIS\PEFYKA\PostDoc1

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Γεωλογία ή Επιστήμες Γης και αντικείμενο Δορυφορική Τηλεπισκόπιση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_I\IGEAN\Doc Υποψήφιος Διδάκτορας με κατεύθυνση στην Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στην Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύμβασης έργου.

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\OTTPOL\Technical Computer Technician with Bachelor of Computer Science or Computer Science or Computer Engineering or Interactive Multimedia or similar subject

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\OTTPOL\Technical Τεχνικός Πληροφορικής με Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή Μηχανικών Η/Υ ή Διαδραστικών Πολυμέσων ή παρεμφερές αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Technical Informatics Technician with a Bachelor of Computer Science or Computer Science or Computer Engineering or Interactive Multimedia or similar subject

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Technical Τεχνικός Πληροφορικής με Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή Μηχανικών Η/Υ ή Διαδραστικών Πολυμέσων ή παρεμφερές αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN»

To Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος (GeoSat ReSeArch) του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, προκηρύσσει μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN» συνολικής διάρκειας 3 μηνών.

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\PostDoc1 Post Doc Researcher with PhD in Archaeology specialized in archaeology/topography of Crete or the fortifications.

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\PostDoc1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία με ειδίκευση στην τοπογραφία/αρχαιολογία της Κρήτης ή την οχυρωτική.

Διαβάστε περισσότερα
POST: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\PostDoc2 Post Doc Researcher with PhD in Byzantine History specialized in hagiography of the Early Byzantine period.

ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\PostDoc2 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Βυζαντινή Ιστορία και ειδίκευση στην αγιολογία της πρωτοβυζαντινής περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα