ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/P/Doc-Β Υποψήφιος Διδάκτορας απόφοιτος Τμημάτων Γεωλογίας ή Μηχανικού Ορυκτών Πορων ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου

ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/P/Doc-Β

Υποψήφιος Διδάκτορας

απόφοιτος Τμημάτων Γεωλογίας ή Μηχανικού Ορυκτών Πορων ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου

 

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ : Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων) το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με υποψήφιο διδάκτορα ερευνητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια EE2: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης αρχαιολογικών χώρων με έμφαση στην χρήση του χώρου».

Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας καλείται να ασχοληθεί με την διεξαγωγή γεωφυσικών διασκοπήσεων, την επεξεργασία γεωφυσικών δεδομένων (κυρίως γεωραντάρ και ηλεκτρομαγνητικών τεχνικών), την σύνθεση και ερμηνεία αυτών.

Διάρκεια έρευνας: 22 μήνες / Υποτροφία

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Τμήματος Γεωλογίας ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
  2. Να έχει παρακολουθήσει ή να παρακολουθεί κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Γεωφυσική. Η έναρξη της σύμβασης της υποτροφίας θα ξεκινήσει με την εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμογής γεωφυσικών διασκοπήσεων στην αρχαιολογική έρευνα με έμφαση στο γεωραντάρ.
  4. Γνώση GIS (ArcGIS), επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων (RES2DINV, DC-2DPRO, DC-3DPRO, Geoplot, etc), τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS.
  5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις στις οποίες θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχίου ή και μεταπτυχιακού διπλώματος και  3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση asaris@ims.forth.gr ή asaris@ret.forthnet.gr