ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-5 Mεταδιδακτορικός (Post-Doc) Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Γεωφυσική, Γεωλογία, Μηχανικών ή Επιστήμης Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, Αρχαιολογικές Επιστήμες, και παρεμφερή πεδία.

ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-5

Mεταδιδακτορικός (Post-Doc) Ερευνητής

με Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:  Γεωφυσική, Γεωλογία, Μηχανικών ή Επιστήμης Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης,  Αρχαιολογικές Επιστήμες, και παρεμφερή πεδία.

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων Archaeolandscape Europe & Mobile Archaeological Lab - Star-Lab ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια o οποίος καλείται να ασχοληθεί ανάμεσα στα άλλα με την διεξαγωγή γεωφυσικών διασκοπήσεων σε Κύπρο, Ελλάδα κ.α., την επεξεργασία γεωφυσικών δεδομένων, την δοκιμή νέων οργάνων και την εκπαίδευση προσωπικού του Cyprus Institute στην Κύπρο. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα κληθεί να παραδώσει διαλέξεις σε διεθνή σεμινάρια που θα οργανωθούν από το ΙΜΣ-ΙΤΕ και να συμμετάσχει ενεργά σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed) και συνέδρια. Επίσης θα πρέπει να έχει ισχυρά κίνητρα και να είναι σε θέση να συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε μία διεθνή ομάδα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Διάρκεια έρευνας: 18-28 μήνες / (ξεκινώντας από 1 Μαίου 2013 ή πιο μετά)

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:  Γεωφυσική, Γεωλογία, Μηχανικών ή Επιστήμης Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης,  Αρχαιολογικές Επιστήμες, και παρεμφερή πεδία.
  2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμογής γεωφυσικών διασκοπήσεων
  3. Να έχουν ένα καλό αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed publications)ή/ και διεθνή συνέδρια.
  4. Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία με μαγνητόμετρα ροής, μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους, και με γεωραντάρ.
  5. Θα συνεκτιμηθεί επίσης η γνώση προγραμματισμού, επεξεργασίας γεωφυσικών μετρήσεων.
  6. Γνώση GIS (ArcGIS), επεξεργασίας γεωφυσικών μετρήσεων (Geoplot, Surfer, GPRSlice, GPRViewer, κ.α.)
  7. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις στις οποίες θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικό αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος και  3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση asaris@ims.forth.gr ή asaris@ret.forthnet.gr

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 3/3/2013