ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/PEF/PostDoc-1 Mεταδιδακτορικός (Post-Doc) Ερευνητής με Διδακτορικό στη Γεωλογία και αντικείμενο την Δορυφορική Τηλεπισκόπιση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/PEF/PostDoc-1

Mεταδιδακτορικός (Post-Doc) Ερευνητής

με Διδακτορικό στη Γεωλογία και αντικείμενο την Δορυφορική Τηλεπισκόπιση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΕΦΥΚΑ (ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με υποψήφιο διδάκτορα ερευνητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια EE3: «Νέες τεχνικές μελέτης & βελτίωσης ποιότητας εδαφών & υδατικών συστημάτων».

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής καλείται να ασχοληθεί με την διόρθωση και φωτοερμηνεία των δορυφορικών εικόνων, την επεξεργασία και ερμηνεία  δορυφορικών και υπερφασματικών τεχνολογιών για περιβαλλοντικές εφαρμογές καθώς και την ψυφιακή ανάλυση εικόνας. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα κληθεί να παραδώσει διαλέξεις σε διεθνή σεμινάρια που θα οργανωθούν από το ΙΜΣ-ΙΤΕ και να συμμετάσχει ενεργά σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed) και συνέδρια. Επίσης θα πρέπει να έχει ισχυρά κίνητρα και να είναι σε θέση να συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε μία διεθνή ομάδα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Διάρκεια έρευνας: 15 μήνες

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Διδακτορικό δίπλωμα στη Γεωλογία με αντικείμενο την Δορυφορική Τηλεπισκόπιση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
  2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμογής δορυφορικής τηλεπισκόπησης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και Γεωπληροφορικής και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
  3. Να έχει ένα καλό αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed publications) και διεθνή συνέδρια.
  4. Εμπειρία σε θέματα ψηφιακής ανάλυσης εικόνας, επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών και υπερφασματικών τεχνολογιών για περιβαλλοντικές εφαρμογές θα εκτιμηθεί θετικά.
  5. Γνώση GIS (ArcGIS), επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (Erdas, ENVI, Idrisi, Image Station Model Setup etc), τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS.
  6. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις στις οποίες θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχίου ή και μεταπτυχιακού διπλώματος και  3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση nikos@ims.forth.gr