Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού