Μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο διδάκτορα) στην ερευνητική ενέργεια «Τομές στη ναυπηγική τεχνολογία στην Ελλάδα και την Μεσόγειο 18ος-20ος αι.»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο διδάκτορα) στην ερευνητική ενέργεια «Τομές στη ναυπηγική τεχνολογία στην Ελλάδα και την Μεσόγειο 18ος-20ος αι.»

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής)
  • Να έχει γίνει δεκτός/δεκτή  από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα σχετικό με την ελληνική οικονομική ιστορία του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα
  • Καλή γνώση μιας εκ των αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
  • Συμμετοχή και εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και  εμπειρία  στην έρευνα και ταξινόμηση ιστορικών αρχείων

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση gaia@ims.forth.gr