Μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο διδάκτορα) στην ερευνητική ενέργεια «Μηχανικοί, Εκβιομηχάνιση, Εκσυγχρονισμός 1830-1940»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο διδάκτορα) στην ερευνητική ενέργεια «Μηχανικοί, Εκβιομηχάνιση, Εκσυγχρονισμός 1830-1940»

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής)
  • Να έχει γίνει δεκτός/δεκτή  από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα σχετικό με την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας στον 20ο αιώνα
  • Καλή γνώση μιας εκ των αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
  • Συμμετοχή και εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και  εμπειρία  στην έρευνα και ταξινόμηση ιστορικών αρχείων

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση gaia@ims.forth.gr