Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN»

Ρέθυμνο, 2 Δεκεμβρίου 2013

Στο πλαίσιο της Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, τo Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος (GeoSat ReSeArch) του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης,

προκηρύσσει μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN» συνολικής διάρκειας 3 μηνών

Ο/Η πιθανός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει:

1. Διδακτορικό στη Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον (ή σε παρεμφερές θεματικό αντικείμενο)
2. Εμπειρία σε:

  • Διαχείριση αποβλήτων, προστασία υδάτων και ποιότητα εδαφών
  • Αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών
  • Απορρύπανση στραγγισμάτων πλούσιων σε βαρέα μέταλλα
  • Σχεδιασμό καινοτόμων υλικών
  • Εργαστηριακές αναλύσεις οργανικών και ανόργανων συστατικών
  • Χρήση αναλυτικών τεχνικών (XRD, FTIR, SEM)

3. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή/και προϋπηρεσία.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2013 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση asaris@ims.forth.gr, υπ' όψιν του Δρος Απόστολου Σαρρή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον

Δρ. Απόστολος Σαρρής
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής
Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
ΙΜΣ-ΙΤΕ
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
ΤΚ 74 100, ΤΘ 119
Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: 28310 56627, 25146