Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο διδάκτορα) για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «OTTPOL – A History of Early Modern Ottoman Political Thought, 15th to Early 19th Centuries»

Ημερομηνία προκήρυξης: 14 Φεβρουαρίου 2014

Λήψη αρχείου σε μορφή PDF

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο/α διδάκτορα).

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οθωμανική ιστορία ή σε παρεμφερές αντικείμενο (ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής)
  • Να έχει γίνει δεκτός/δεκτή  από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα σχετικό με την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περίοδο μέχρι το 1826, κατά προτίμηση με έμφαση στην ιστορία των ιδεών
  • Καλή γνώση της αγγλικής και τουρκικής γλώσσας· επιθυμητή η γνώση της γαλλικής ή γερμανικής
  • Καλή γνώση της οθωμανικής παλαιογραφίας

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, περιγραφή (μιας σελίδας) της θεματικής της υπό εκπόνηση διατριβής, και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014 στη διεύθυνση sariyannis@ims.forth.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Μαρίνο Σαρηγιάννη: sariyannis@ims.forth.gr
Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, Ρέθυμνο, τηλ. (+30) 28310 25146, 56627, Fax: (+30) 28310 25810

Αξιολόγηση Αιτήσεων

1.      Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.

2.      Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει  για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

3.      Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

4.      Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι "πρόσληψης."

5.      Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

6.      Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν στις παρακάτω κατηγορίες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο ΑΕΙ (ως ανωτέρω)

10%

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (ως ανωτέρω)

30%

Θεματική διατριβής

30%

Γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας

20%

Γνώση τουρκικών και αγγλικών· άλλα προσόντα

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.

Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα