Προκήρυξη θέσης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία, με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία ή Φιλολογία ή παρόμοιο αντικείμενο


Προκήρυξη θέσης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία, με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία ή Φιλολογία ή παρόμοιο αντικείμενο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3 Μαρτίου 2014

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο), στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στη Δράση Αριστεία ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή, για συνολική διάρκεια μέχρι 16 μηνών (λήξη προγράμματος: Ιούλιος 2015). Απαιτείται η ειδίκευση στην οθωμανική ιστορία και η εμπειρία αρχειακής έρευνας και οθωμανικής παλαιογραφίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sariyannis@ims.forth.gr μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014. Συνημμένα θα πρέπει να αποσταλούν: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής, περιγραφή (έκτασης μίας σελίδας) της ειδίκευσης και ενός προτεινόμενου ερευνητικού σχεδίου στα γενικά πλαίσια του προγράμματος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ενός ή περισσότερων επιστημόνων από τους οποίους/ες μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ.