ΘΕΣΗ: IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Master1_2 Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές α΄ κύκλου με πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Καταληκτική ημερομηνία: 26/03/2014

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου «DynByzCrete- Ανασυνθέτοντας τη δυναμική των πρωτοβυζαντινών oικισμών της Κρήτης: παλαιά προβλήματα - νέες ερμηνείες μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης», απευθύνει πρόσκληση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές α΄ κύκλου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απασχόληση στο έργο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ») και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο Εργασιών

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τη συλλογή ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων για τις πόλεις και τους οικισμούς της πρωτοβυζαντινής Κρήτης, τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων για επιγραφές και νομίσματα της πρωτοβυζαντινής περιόδου, τη συμμετοχή σε εργασίες πεδίου στην Κρήτη, την ενεργή συμμετοχή στις εργασίες δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Oι υποψήφιοι/ες θα πρέπει επίσης να έχουν ισχυρά κίνητρα και να είναι σε θέση να συνεργάζονται εποικοδομητικά μέσα σε μία διεθνή ομάδα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Αρχαιολογίας.

2. Να έχει γίνει δεκτός/δεκτή  από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών α΄ κύκλου με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία.

3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και αρχαιολογικές έρευνες πεδίου στην Κρήτη.

4. Καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή και ιταλικών

Έδρα: Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα

Διάρκεια απασχόλησης: Η συγκεκριμένη απασχόληση θα έχει διάρκεια 8 μηνών. Η έναρξη της σύμβασης μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι 1 Μαΐου 2014.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας και τα σχετικά δικαιολογητικά και  2 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές μέχρι τις 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsigonaki@ims.forth.gr, υπ' όψιν της δρ Χριστίνας Τσιγωνάκη.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Δρ Χριστίνα Τσιγωνάκη
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής  Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
ΤΚ 74 100, ΤΘ 119
Ρέθυμνο, Κρήτη

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την δρ Χριστίνα Τσιγωνάκη:

Email: tsigonaki@ims.forth.gr

Αξιολόγηση Αιτήσεων

1.       Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.

2.       Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει  για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

3.       Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

4.       Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι "πρόσληψης."

5.       Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

6.       Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν στις παρακάτω κατηγορίες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο Αρχαιολογίας.

40%

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και αρχαιολογικές έρευνες στην Κρήτη, εμπειρία σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων.

30%

Καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή και ιταλικών.

30%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.

Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.