Αναζήτηση μεταδιδακτορικού ερευνητή για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

 

Αρ. πρωτοκόλλου 469-2/9/2015
Ημερομηνία προκήρυξης: 2 Σεπτεμβρίου 2015

Με ΑΔΑ: 780Ο469ΗΚΥ-5ΣΛ

Λήψη αρχείου

Λήξη προθεσμίας υποβολής: 11 Σεπτεμβρίου 2015

Αναζήτηση μεταδιδακτορικού ερευνητή  για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση «ΚΡΗΠΙΣ» ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή με ειδίκευση στην ιστορία των Ελλήνων Μηχανικών του 20ού αιώνα.

Ο/Η μεταδιδακτορικός/κη ερευνητής/ερευνήτρια  θα συνεργαστεί στην προετοιμασία έκθεσης για την κοινωνική δράση των Ελλήνων Μηχανικών του 20ού αι., και θα απασχοληθεί για το παραπάνω διάστημα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στο Ρέθυμνο, καθώς και σε βιβλιοθήκες και αρχεία της Αθήνας. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 2 μήνες (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015) και το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας 1.340 ευρώ.

Απαραίτητα προσόντα

  • Διδακτορικό δίπλωμα  στην ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας
  • Δημοσιεύσεις
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας
  • Ερευνητική εμπειρία στην ιστορία της εκπαίδευσης, σταδιοδρομίας και κοινωνικής στράτευσης των Ελλήνων Μηχανικών.

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2015 στη διεύθυνση info@ims.forth.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Χρήστο Χατζηιωσήφ Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, Ρέθυμνο, τηλ. (+30) 28310 25146, 56627, Fax: (+30) 28310 25810

Αξιολόγηση Αιτήσεων

1.      Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.

2.      Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει  για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

3.      Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

4.      Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι "πρόσληψης."

5.      Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

6.      Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν στις παρακάτω κατηγορίες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Διδακτορικό δίπλωμα (ως ανωτέρω)

40%

Δημοσιεύσεις

15%

Γνώση αγγλικών και γαλλικών

15%

Ερευνητική επαγγελματική εμπειρία (ως ανωτερω)

30%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.

Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.