ΘΕΣΗ: IMS\LAB\SIEMENS\PostDoc2

Αρ. Πρωτ. 483

Με ΑΔΑ: ΩΓΛ0469ΗΚΥ-ΗΔΣ

Λήψη αρχείου

Καταληκτική ημερομηνία: 25/9/2015

ΘΕΣΗ: IMS\LAB\SIEMENS\PostDoc2

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Ανθρωπολογία και ειδίκευση στην Δορυφορική Τηλεπισκόπιση

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης θέσης εντάσσεται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.

Αντικείμενο Εργασιών

Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την μελέτη συστημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων κατά την αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρόνους με χρήση μεθόδων γεωπληροφορικής, την συμμετοχή σε εργασίες υπαίθρου στην Ελλάδα, την παράδοση διαλέξεων σε διεθνή σεμινάρια που θα οργανωθούν από το ΙΜΣ-ΙΤΕ, την ενεργή συμμετοχή στις εργασίες δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει επίσης να έχει ισχυρά κίνητρα και να είναι σε θέση να συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε μία διεθνή ομάδα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Απαραίτητα προσόντα:

1.        Διδακτορικό δίπλωμα στην Ανθρωπολογία και ειδίκευση στην Δορυφορική Τηλεπισκόπιση.

2.        Εμπειρία στην Δορυφορική Τηλεπισκόπιση, στις Χωρικές αναλύσεις μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και στις τεχνικές fusion η οποία να αποδεικνύεται με την συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα.

3.        Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και διεθνή συνέδρια.

4.        Γνώση GIS (ArcGIS), και τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS.

5.        Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Έδρα: Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα

Διάρκεια Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή / Αμοιβή: Η συγκεκριμένη Υποτροφία Συνεργαζόμενου Ερευνητή θα είναι για 10-12 μήνες με Μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 1900 Ευρώ. Τονίζεται ότι στόχος του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ είναι να κρατήσει και να επαυξήσει τους αξιόλογους ερευνητές του καθώς ενδιαφέρεται να επενδύσει σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες με επιστήμονες και ερευνητές που θα συμμετέχουν και σε τυχόν μελλοντικά του χρηματοδοτούμενα έργα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας, αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος και 3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikos@ims.forth.gr, υπ' όψιν του Δρ. Νίκου Παπαδόπουλου.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος

Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής  Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130

ΤΚ 74 100, ΤΘ 119

Ρέθυμνο, Κρήτη

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Νίκο Παπαδόπουλο: Τηλ: (+30) 28310 56627, 25146, Email: nikos@ims.forth.gr

Αξιολόγηση Αιτήσεων

1.        Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.

2.        Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει  για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

3.        Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

4.        Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι "πρόσληψης."

5.        Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

6.        Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(μέχρι)

Διδακτορικό δίπλωμα στην Ανθρωπολογία και ειδίκευση στην Δορυφορική Τηλεπισκόπιση..

20%

Εμπειρία στην Δορυφορική Τηλεπισκόπιση, στις Χωρικές αναλύσεις μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και στις τεχνικές σύνθεσης δεδομένων διαφορετικών δεκτών η οποία να αποδεικνύεται με την συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα..

30%

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και διεθνή συνέδρια

25%

Γνώση GIS (ArcGIS), και τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS

20%

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

5%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.

Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.