ΘΕΣΗ: IMS\POS\SIEMENS\DocCan1

Αρ. Πρωτ. 480

Με ΑΔΑ: 72Ν6469ΗΚΥ-ΙΨ2

Λήψη αρχείου

Καταληκτική ημερομηνία: 25/9/2015

 

ΘΕΣΗ: IMS\POS\SIEMENS\DocCan1

Υποψήφιος διδάκτορας με θέμα διδακτορικής διατριβής που αφορά τη βενετική περίοδο της Κρήτης και αρχαιολογική κατάρτιση και εμπειρία

Το Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική διατριβή με θέμα σχετικό με την Κρήτη της βενετικής περιόδου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης θέσης εντάσσεται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.

Αντικείμενο Εργασιών

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα διεξαγάγει έρευνα με αντικείμενο το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής περιόδου με έμφαση στην περιοχή του Ηρακλείου. Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό πληροφοριών σχετικά με το παραπάνω ζήτημα σε εκδεδομένες και ανέκδοτες πηγές, τον εντοπισμό σχετικών αρχαιολογικών θέσεων, μνημείων και καταλοίπων, την εισαγωγή των σχετικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και θεματικούς χάρτες σε συνεργασία με τον μεταδιδακτορικό ερευνητή που θα εντοπίσει και θα διαθέσει στον υποψήφιο διδάκτορα αντίστοιχα στοιχεία για την οθωμανική περίοδο, καθώς και τη συνεργασία στην προετοιμασία επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια. Ο υποψήφιος διδάκτορας που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ισχυρό κίνητρο και να είναι σε θέση να συνεργάζεται εποικοδομητικά στο πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) στην ιστορία και την αρχαιολογία.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ελληνικού ή αναγνωρισμένου ξένου Α.Ε.Ι. στην αρχαιολογία των βυζαντινών/μεσαιωνικών χρόνων.

3. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέμα που αφορά τη βενετική περίοδο της ιστορίας της Κρήτης, κατά προτίμηση στα πεδία της αρχαιολογίας και της ιστορίας της τέχνης.

4. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και/ή σε ανασκαφές και άλλες αρχαιολογικές δραστηριότητες. Θα συνεκτιμηθεί θετικά η σχέση των παραπάνω με την Κρήτη.

5. Εμπειρία στην τροφοδοσία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου με στοιχεία.

6. Πολύ καλή γνώση της ιταλικής και της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλων γλωσσών (π.χ., γαλλικά, γερμανικά) θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Έδρα: Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα.

Διάρκεια Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή / Αμοιβή: Η συγκεκριμένη Υποτροφία Συνεργαζόμενου Διδακτορικού Ερευνητή θα είναι για χρονικό διάστημα 17 ή 18 μηνών με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 900 ευρώ.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας, αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύνοψη της διατριβής τους με αναφορά στις πρωτογενείς πηγές που χρησιμοποιούν και τη μεθοδολογία τους (έως δύο σελίδες), καθώς και δύο ονόματα επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση anastasopoulos@uoc.gr, υπόψη Αντώνη Αναστασόπουλου, συνεργαζόμενου μέλους Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών
Υπόψη Αντώνη Αναστασόπουλου
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
Τ.Θ. 119
74100 Ρέθυμνο
Κρήτη

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αντώνη Αναστασόπουλο, συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών:
Τηλ.: (+30) 28310 56627-8, Email: anastasopoulos@uoc.gr.

Αξιολόγηση Αιτήσεων

1.        Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.

2.        Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το Ι.Τ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

3.        Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

4.        Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».

5.        Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί, ο/η ενδιαφερόμενος/η αποκλείεται.

6.        Το Ι.Τ.Ε. διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν στις παρακάτω κατηγορίες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(μέχρι)

Πτυχίο Α.Ε.Ι. (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) στην ιστορία και την αρχαιολογία.

10%

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ελληνικού ή αναγνωρισμένου ξένου Α.Ε.Ι. στην αρχαιολογία των βυζαντινών/μεσαιωνικών χρόνων.

20%

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέμα που αφορά τη βενετική περίοδο της ιστορίας της Κρήτης, κατά προτίμηση στα πεδία της αρχαιολογίας και της ιστορίας της τέχνης.

30%

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και/ή σε ανασκαφές και άλλες αρχαιολογικές δραστηριότητες. Θα συνεκτιμηθεί θετικά η σχέση των παραπάνω με την Κρήτη.

20%

Εμπειρία στην τροφοδοσία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου με στοιχεία.

10%

Γνώση της ιταλικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άλλων γλωσσών.

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, Τ.Θ. 119, 74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη.
Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα