ΘΕΣΗ: IMS\POS\SIEMENS\DocCan2

Αρ. Πρωτ. 484

Με ΑΔΑ: 6ΧΔ1469ΗΚΥ-01Σ

Λήψη αρχείου

Καταληκτική ημερομηνία: 25/9/2015

ΘΕΣΗ: IMS\POS\SIEMENS\DocCan2

Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην οθωμανική ιστορία και πολύ καλή γνώση της οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.

Το Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο πεδίο της οθωμανικής ιστορίας και γνωρίζουν πολύ καλά την οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Σύμβασης Έργου. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης θέσης εντάσσεται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.

Αντικείμενο Εργασιών

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα συγκεντρώσει, με βάση δημοσιευμένες και αδημοσίευτες οθωμανικές και άλλες πηγές, ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις του φαινομένου της ασθένειας και την αντίδραση των ανθρώπων, ατομικά και συλλογικά, σε αυτή, και θα καταγράψει ασθένειες και επιδημίες στην Κρήτη της οθωμανικής περιόδου, με έμφαση στην περιφέρεια του Ηρακλείου. Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό πληροφοριών σχετικά με το παραπάνω ζήτημα σε εκδεδομένες και ανέκδοτες πηγές, την ανάγνωση και την περιληπτική μετάφραση ανέκδοτων οθωμανικών αρχειακών πηγών, την εισαγωγή των δεδομένων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, καθώς και τη συνεργασία στην προετοιμασία σχετικής επιστημονικής δημοσίευσης.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) στην ιστορία.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ελληνικού ή αναγνωρισμένου ξένου Α.Ε.Ι. στην τουρκολογία, την οθωμανική ιστορία ή άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο.

3.        Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέμα οθωμανικής ιστορίας.

4. Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.

5.        Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και/ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα. Θα συνεκτιμηθεί θετικά η εξοικείωση του ερευνητή με τις οθωμανικές αρχειακές πηγές που αφορούν την Κρήτη.

6.        Πολύ καλή γνώση της τουρκικής και της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλων γλωσσών (π.χ., γαλλικά, γερμανικά) θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Έδρα: Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα.

Διάρκεια Σύμβασης Έργου / Αμοιβή: Η συγκεκριμένη σύμβαση έργου θα είναι για χρονικό διάστημα 17 ή 18 μηνών με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 900 ευρώ συμπεριλαμβανόμενων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας, αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύνοψη της διατριβής τους με αναφορά στις πρωτογενείς πηγές που χρησιμοποιούν και τη μεθοδολογία τους (έως δύο σελίδες), καθώς και δύο ονόματα επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση anastasopoulos@uoc.gr, υπόψη Αντώνη Αναστασόπουλου, συνεργαζόμενου μέλους Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών
Υπόψη Αντώνη Αναστασόπουλου
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
Τ.Θ. 119
74100 Ρέθυμνο
Κρήτη

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αντώνη Αναστασόπουλο, συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών:

Τηλ.: (+30) 28310 56627-8, Email: anastasopoulos@uoc.gr.

Αξιολόγηση Αιτήσεων

1.        Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.

2.        Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το Ι.Τ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

3.        Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

4.        Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».

5.        Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί, ο/η ενδιαφερόμενος/η αποκλείεται.

6.        Το Ι.Τ.Ε. διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν στις παρακάτω κατηγορίες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(μέχρι)

Πτυχίο Α.Ε.Ι. (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) στην ιστορία.

10%

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ελληνικού ή αναγνωρισμένου ξένου Α.Ε.Ι. στην τουρκολογία, την οθωμανική ιστορία ή άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο.

20%

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέμα οθωμανικής ιστορίας.

25%

Αποδεδειγμένη γνώση της οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.

20%

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και/ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα. Θα συνεκτιμηθεί θετικά η εξοικείωση του ερευνητή με τις οθωμανικές αρχειακές πηγές που αφορούν την Κρήτη.

15%

Γνώση της τουρκικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άλλων γλωσσών.

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, Τ.Θ. 119, 74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη.

Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.