Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: 
Επίγειος Σαρωτής larer τριών διαστάσεων (3D Laser Scanner)

Κριτήριο αξιολόγησης:  Συμφερότερη προσφορά

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 67.650,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12/01/2016, Τρίτη, Ωρα: 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ΟΔΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 130, Ρέθυμνο, Κρήτη, Αίθουσα Συσκέψεων (Καλός Οντάς), 1ος Όροφος

Το έργο χρηματοδοτείται από την προγραμματική συμφωνία ΓΓΕΤ και ΙΤΕ η οποία συνήφθη στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού του Ελληνικού Δημοσίου με την Siemens.

Λήψη αρχείου