Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - Γεωεπιστήμονας, με Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Γης και Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Αρ. Πρωτ.: 114

Με ΑΔΑ: ΩΤΛΑ469ΗΚΥ-8ΓΨ

Λήψη αρχείου

Καταληκτική ημερομηνία: 09-05-2016

ΘΕΣΗ: IMS\LAB\SIEMENS\PostDoc3

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - Γεωεπιστήμονας, με Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Γης και Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης θέσης εντάσσεται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.

Αντικείμενο Εργασιών

Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την γεωμετρική διόρθωση και ψηφιοποίηση σχεδίων/χαρτών, την επεξεργασία και φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων, την σύνθεση γεωχωρικών δεδομένων και την συνεισφορά στις αναλύσεις GIS για γεωπεριβαλλοντικές εφαρμογές και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στα συστήματα διαχείρισης υδάτων της αρχαιότητας, την συμμετοχή σε εργασίες υπαίθρου στην Ελλάδα, την παράδοση διαλέξεων σε διεθνή σεμινάρια που θα οργανωθούν από το ΙΜΣ-ΙΤΕ, την ενεργή συμμετοχή στις εργασίες δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει επίσης να έχει ισχυρά κίνητρα και να είναι σε θέση να συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε μία διεθνή ομάδα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Γης και Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
 2. Εμπειρία σε τεχνικές δορυφορικής τηλεπισκόπισης και GIS, για την ανάλυση και εκτίμηση της επικινδυνότητας, προσδιορισμού της γεωποικιλότητας, και πολύ-παραμετρική ανάλυση για γεωπεριβαλλοντικές εφαρμογές και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και διεθνή συνέδρια.
 4. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα δορυφορικής τηλεπισκόπισης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και γεωφυσικών διασκοπήσεων.
 5. Γνώση GIS (ArcGIS, MapInfo,GRASS,Quantum GIS), λογισμικών επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών δεδομένων (ERDAS, ENVI) και τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS.
 6. Διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα της δορυφορικής τηλεπισκόπισης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
 7. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Έδρα: Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα

Διάρκεια Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή / Αμοιβή: Η συγκεκριμένη Υποτροφία Συνεργαζόμενου Ερευνητή θα είναι για διάστημα 6-7 μηνών με Μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές 1500 Ευρώ. Τονίζεται ότι στόχος του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ είναι να κρατήσει και να επαυξήσει τους αξιόλογους ερευνητές του καθώς ενδιαφέρεται να επενδύσει σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες με επιστήμονες και ερευνητές που θα συμμετέχουν και σε τυχόν μελλοντικά του χρηματοδοτούμενα έργα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας, αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος και 3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikos@ims.forth.gr, υπ' όψιν του Δρ. Νίκου Παπαδόπουλου.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής  Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
ΤΚ 74 100, ΤΘ 119
Ρέθυμνο, Κρήτη

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Νίκο Παπαδόπουλο: Τηλ: (+30) 28310 56627, 25146, Email: nikos@ims.forth.gr

Αξιολόγηση Αιτήσεων

 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει  για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι "πρόσληψης."
 5. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 6. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(μέχρι)

Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Γης και Περιβαλλοντικές Επιστήμες

20%

Εμπειρία σε τεχνικές δορυφορικής τηλεπισκόπισης και GIS, για την ανάλυση και εκτίμηση της επικινδυνότητας, προσδιορισμού της γεωποικιλότητας, και πολύ-παραμετρική ανάλυση για γεωπεριβαλλοντικές εφαρμογές και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

20%

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και διεθνή συνέδρια

15%

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα δορυφορικής τηλεπισκόπισης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και γεωφυσικών διασκοπήσεων

15%

Γνώση GIS (ArcGIS, MapInfo,GRASS,Quantum GIS), λογισμικών επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών δεδομένων (ERDAS, ENVI) και τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS

15%

Διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα της δορυφορικής τηλεπισκόπισης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

10%

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

5%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.

Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.