ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 447

Με ΑΔΑ: 7ΨΦΦ469ΗΚΥ-Η7Α

Λήψη αρχείου

Καταληκτική ημερομηνία: 17-10-2016

ΘΕΣΗ: IMS\POS\SIEMENS\MA1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ για φοιτητή Τουρκολογίας ή Οθωμανικής Ιστορίας με αποδεδειγμένη γνώση τουρκικής γλώσσας και οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Οθωμανικών Σπουδών και της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές Τουρκολογίας ή Οθωμανικής Ιστορίας, που γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη σύγχρονη τουρκική γλώσσα, καθώς και την οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη μεταπτυχιακής υποτροφίας με αντικείμενο το κάτωθι οριζόμενο.

Αντικείμενο

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα συγκεντρώσει, με βάση αδημοσίευτες οθωμανικές πηγές, ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις του φαινομένου της ασθένειας και την αντίδραση των ανθρώπων, ατομικά και συλλογικά, σε αυτή, και θα καταγράψει ασθένειες και επιδημίες στην Κρήτη της οθωμανικής περιόδου, με έμφαση στην περιφέρεια του Ηρακλείου. Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό πληροφοριών σχετικά με το παραπάνω ζήτημα σε οθωμανικούς ιεροδικαστικούς κώδικες και την ανάγνωση, την περιληπτική μετάφραση των μαρτυριών που θα εντοπίσει, καθώς και την προετοιμασία αυτών των μαρτυριών για εισαγωγή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) στην ιστορία.
  2. Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού ή αναγνωρισμένου ξένου Α.Ε.Ι. στην τουρκολογία ή την οθωμανική ιστορία.
  3. Αποδεδειγμένη γνώση της σύγχρονης τουρκικής γλώσσας.
  4. Αποδεδειγμένη γνώση οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.

Θα συνεκτιμηθούν θετικά η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και/ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα, καθώς και η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

Έδρα: Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα.

Διάρκεια / ύψος υποτροφίας: Η συγκεκριμένη υποτροφία θα έχει τη μορφή μεταπτυχιακής υποτροφίας 500 ευρώ ανά μήνα και θα είναι για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας, αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση εγγραφής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού ή αναγνωρισμένου ξένου Α.Ε.Ι. στην τουρκολογία ή την οθωμανική ιστορία, αναλυτική βαθμολογία για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, καθώς και δύο ονόματα επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές μέχρι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση anastasopoulos@uoc.gr, υπόψη Αντώνη Αναστασόπουλου, συνεργαζόμενου μέλους Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

 

Εναλλακτικά οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών

Υπόψη Αντώνη Αναστασόπουλου

Νικηφόρου Φωκά 130

Τ.Θ. 119

74100 Ρέθυμνο

Κρήτη

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αντώνη Αναστασόπουλο, συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών:

Τηλ.: (+30) 28310 56627-8, Email: anastasopoulos@uoc.gr.

Αξιολόγηση Αιτήσεων

  1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.
  2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το Ι.Τ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
  3. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
  4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή μεταπτυχιακού υποτρόφου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής της αίτησής του και όχι «πρόσληψης».
  5. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί, ο/η ενδιαφερόμενος/η αποκλείεται.
  6. Το Ι.Τ.Ε. διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν στις παρακάτω κατηγορίες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(μέχρι)

Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) στην ιστορία.

20%

Μέσος όρος βαθμολογίας στα ολοκληρωμένα μαθήματα προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού ή αναγνωρισμένου ξένου Α.Ε.Ι. στην τουρκολογία ή την οθωμανική ιστορία.

30%

Αποδεδειγμένη γνώση της σύγχρονης τουρκικής γλώσσας.

20%

Αποδεδειγμένη γνώση της οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.

20%

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και/ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα.

5%

Γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

5%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

 

Β) Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, Τ.Θ. 119, 74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη.

Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.