Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις IMS\POS\SIEMENS\MA1 και IMS\POS\SIEMENS\MA2 έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις παρακάτω θέσεις έχουν ανακοινωθεί.
IMS\POS\SIEMENS\MA1
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 457

IMS\POS\SIEMENS\MA2
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 458