ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Αρ. Πρωτ. 78
με ΑΔΑ ΩΕΝΡ469ΗΚΥ-6ΥΦ

Ρέθυμνο, 28.2.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 'SeaLiT' (κωδικός προγράμματος 714437) απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση δυο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφία.

Το θέμα της μιας εκ των δυο διατριβών είναι: «Η ναυτική εργασία στην Ελλάδα την περίοδο 1850-1920».

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Πτυχίο στην Ιστορία ή σε άλλη ανθρωπιστική ή κοινωνική επιστήμη.
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορία.
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και ευχέρεια ανάγνωσης και μελέτης πηγών και εγγράφων στην ελληνική γλώσσα.
 4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 5. Επιθυμητή είναι η γνώση γαλλικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Το θέμα της δεύτερης διατριβής είναι: «Ναυτικές κοινότητες στη Γαλλική Μεσόγειο κατά την περίοδο 1850-1920».

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Πτυχίο στην Ιστορία ή σε άλλη ανθρωπιστική ή κοινωνική επιστήμη.
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορία.
 3. Άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας και ευχέρεια ανάγνωσης και μελέτης πηγών και εγγράφων στη γαλλική γλώσσα.
 4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 5. Επιθυμητή είναι η γνώση ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα εγγραφούν στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα εκπονήσουν τις διατριβές τους υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου του ερευνητικού προγράμματος 'SeaLiT' στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Η διάρκεια της υποτροφίας των υποψηφίων διδακτόρων είναι 36 μήνες. Η αμοιβή των υποψηφίων διδακτόρων θα είναι 900 ευρώ μικτά μηνιαίως. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να υποστηρίξουν επιτυχώς τη διατριβή το αργότερο έως το Μάιο του 2021.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας και τα σχετικά δικαιολογητικά, δείγμα γραπτής ακαδημαϊκής εργασίας τους (π.χ., διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία) και δυο (2) συστατικές επιστολές μέχρι τις 10 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00 (Ελλάδας) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις apostolosdelis@ims.forth.gr και gaia@ims.forth.gr υπ' όψιν Δρ. Απόστολου Δελή και Γεωργίας Παπαδάκη.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Απόστολο Δελή, τηλ.: (+30) 28310 56627, 25146, Email: apostolosdelis@.ims.forth.gr

Αξιολόγηση Αιτήσεων

 • Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος 'SeaLiT'.
 • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΜΣ/ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 • Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν από τριμελή επιτροπή θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής τους και θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).
 • Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Αίτηση

Πρόσκληση