Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπολογιστών και πολυπλέκτης (switchbox)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπολογιστών και switchbox (πολυπλέκτη με 48 κανάλια για την αναβάθμιση υπάρχοντος οργάνου μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους)

υπολογιστών

switchbox