Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Πολιτισμικών ανταλλαγών στη Μεσόγειο, 18ος-20ός αιώνας

Αρ. πρωτ. 314

Με ΑΔΑ: Ω2Μ3469ΗΚΥ-ΗΙΟ

Λήψη αρχείου

Aίτηση