Πρόσκληση για μία (1) θέση βοηθού έρευνας

Αρ. Πρωτ.:339

ΜΕ ΑΔΑ: ΩΡΣΓ469ΗΚΥ-ΨΚ5

Λήψη αρχείο

Αίτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 'SeaLiT' (κωδικός προγράμματος 714437) απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης βοηθού έρευνας.

 

Απαραίτητα προσόντα:

1.       Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστημών.

2.       Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

3.       Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Lower).

4.       Πολύ καλή γνώση Λειτουργικών Συστημάτων Windows, Πακέτων Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook.

5.       Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα ομαδικής συνεργασίας, ευελιξία, προθυμία, συνέπεια.

Διάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος).

Αμοιβή: Αναλόγως προσόντων με  βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο.

 

Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 16:00 (Ελλάδας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση gaia@ims.forth.gr υπ' όψιν Γεωργίας Παπαδάκη.

Αξιολόγηση Αιτήσεων: Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος 'SeaLiT'.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΜΣ/ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής τους και θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.

Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.