Ένα (1) μεταδιδακτορικό ερευνητή στο πρόγραμμα MedStach, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Αρ. πρωτ. 1068

Με ΑΔΑ: 6Η5Δ469ΗΚΥ-ΞΚΧ

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στα πλαίσια του προγράμματος Eastern Mediterranean Science and Technology Center of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage - MedSTACH (763635 - H2020-WIDESPREAD-2016-2017/H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 93 του ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4386/2016), για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.
ΘΕΣΗ: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Πρόγραμμα: Eastern Mediterranean Science and Technology Center of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage - MedSTACH (763635 - H2020-WIDESPREAD-2016-2017/H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1)
Έναρξη σύμβασης: 1 Ιανουαρίου 2018
Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης

Λήψη αρχείου

Λήψη αίτησης