Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ»

Αρ. πρωτ. 1158

Με ΑΔΑ: ΨΤΓΧ469ΗΚΥ-ΞΕΛ

Λήψη

Αίτηση