Μια (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη (ΠΕΡΑΝ)»

Αρ. πρωτ. 12

Με ΑΔΑ: ΩΜΚΑ469ΗΚΥ-22Χ

Λήψη

Αίτηση