Μία (1) θέση Διοικητικού ΠΕ

Αρ. πρωτ. 75

Με ΑΔΑ: ΩΥ3Π469ΗΚΥ-ΧΗΦ

Λήψη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΜΣ