Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 12 έχουν ανακοινωθεί

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 12)