Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο πλαίσιο Χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του προγράμματος ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies

Αρ. πρωτ. 261

Με ΑΔΑ: 6ΝΚΞ469ΗΚΥ-ΥΩΠ

Λήψη

Αίτηση