Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα & Ανάπτυξη (ΠΕΡΑΝ)»

Αρ. πρωτ. 280

Με ΑΔΑ: Ω89Ζ469ΗΚΥ-Ρ27

Λήψη

Αίτηση