Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μεταδιδάκτορα) στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ»«ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Αρ. πρωτ. 759

Με ΑΔΑ: 6ΨΟΣ469ΗΚΥ-ΔΘΚ

Λήψη

Αίτηση