Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ»

Αρ. πρωτ. 767

Με ΑΔΑ: ΩΦΘΒ469ΗΚΥ-ΝΧΖ

Λήψη

Αίτηση