Πλήρωση μίας (1) θέσης βοηθού έρευνας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 ‘SeaLiT’

Αρ. πρωτ. 952

Με ΑΔΑ: 6ΘΓΛ469ΗΚΥ-ΟΦΔ

Λήψη

Αίτηση