Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (τεχνικός) στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ»

Αρ. πρωτ. 960

Με ΑΔΑ: 6ΑΟΩ469ΗΚΥ-5ΥΜ

Λήψη

Αίτηση