Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μεταδιδάκτορα) στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ»

Αρ. πρωτ. 961

Με ΑΔΑ: 7Θ1Υ469ΗΚΥ-ΗΟΩ

Λήψη

Αίτηση