Προκήρυξη Ερευνητικής Υποτροφίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) ερευνητικής υποτροφίας για το πρόγραμμα «Γεωγραφική Κινητικότητα Ανθρώπων, Αγαθών και Ιδεών στο Αιγαίο του 17ου αιώνα» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ρέθυμνο. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ στο Ρέθυμνο και αποτελεί τμήμα μακρόχρονου ευρύτερου προγράμματος με στόχο τη συστηματική αξιοποίηση των νοταριακών (συμβολαιογραφικών) εγγράφων. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι η κυρία Αγλαΐα Κάσδαγλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πρώτος στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή στοιχείων από όλα τα δημοσιευμένα νοταριακά έγγραφα του αιγιακού χώρου και η τροφοδότηση σχετικής βάσης δεδομένων για την κινητικότητα (πολλά τεκμήρια έχουν ήδη αποδελτιωθεί και τα ερωτήματα έχουν διατυπωθεί). Η εργασία θα έχει συγκριτική οπτική, πιθανόν σε συνεργασία με άλλους Έλληνες ή ξένους ερευνητές. Αν προχωρήσει ικανοποιητικά, ο/η υπότροφος θα αρχίσει  έρευνα στο άφθονο ανέκδοτο υλικό και θα καθορίσει σε ποιες παραμέτρους θα επικεντρωθεί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η υποτροφία, ύψους έως €9.000,00, είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης δύο ακόμη ετών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν :

Α. Bιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει παράγραφο για τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα,

Β. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού

Γ. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών

Δ. Δύο συστατικές επιστολές, με έμφαση στην αποδοτικότητα, την οργανωτικότητα και τη συνέπεια.

E. Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους για το οικογενειακό και το

ατομικό (αν έχει υποβληθεί ατομική δήλωση) εισόδημα του υποψήφιου.

 

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως της υποτροφίας ορίζονται:

1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.

2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

3. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η δυνατότητα ανάγνωσης της γαλλικής ή/και της ιταλικής ή γερμανικής βιβλιογραφίας.

4. Ο βαθμός του βασικού πτυχίου να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η αναφορά Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours, για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1.5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.

5. Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο έρευνας του προγράμματος.

6. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31.12.1983.

Η υποτροφία χορηγείται για έρευνα πλήρους απασχόλησης. Ο/η υπότροφος θα πρέπει να κάνει ανά τρίμηνο μια σύντομη έκθεση για την πρόοδο της εργασίας. Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 10/02/2012, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ίδρυμα Μποδοσάκη, Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 23Α, 3ος όροφος, 10674 Αθήνα.