Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μεταπτυχιακού υποτρόφου) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ERC Consolidator Grant 2017 ‘GHOST’

Αρ. πρωτ. 1897

Με ΑΔΑ: 6ΡΥ3469ΗΚΥ-Ξ6Σ

Λήψη αρχείου

Aίτηση