Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Αρ. πρωτ. 4671

Με ΑΔΑ: 66ΧΛ469ΗΚΥ-Τ6Α

Λήψη αρχείου

Aίτηση